معرفی کادر اداری و اجرایی و آموزشی دبستان و روز حضور :
 
مدیر:خانم کاظمی (روزهای حضور : همه روزه )
 
 
معاون آموزشی :خانم روحی پور (روزهای حضور : همه روزه )
 
 
معاون اجرایی:خانم مرادی(روزهای حضور : همه روزه )
 
 
مشاور : خانم رحیمی(روزهای حضور : یکشنبه و سه شنبه  )
 
 
مربی پایه ی پیش دبستانی  : خانم رسول دریس و خانم ناصری
(روزهای حضور : همه روزه

آموزگار پایه ی اول : خانم فرشچی (روزهای حضور : همه روزه )
 

آموزگار پایه ی دوم : خانم سرفراز (روزهای حضور : همه روزه )
 

آموزگار پایه ی سوم : خانم برزی (روزهای حضور : همه روزه )
 

آموزگار پایه ی چهارم  : خانم ربیعی  (روزهای حضور : همه روزه )
 

آموزگار پایه ی پنجم : خانم حیاتی (روزهای حضور : همه روزه )
 

آموزگار پایه ی ششم: خانم نوروزی (روزهای حضور : همه روزه )
 
 
مربی بهداشت :خانم کردزنگنه (روزهای حضور : شنبه و دوشنبه )
 
 
مربی هنر و پرورشی : خانم مرادی  (روزهای حضور : همه روزه )
 
 
مربی ورزش: خانم ظهیری راد  (روزهای حضور : یکشنبه و سه شنبه )
 
 
مربی قرآن : خانم عساکره (روزهای حضور : دوشنبه و چهارشنبه )