اهداف و برنامه ها

اهداف اعتقادی :
 
1-خداوند را دوست داشته باشد .
 
2-در تمامی مراحل از او کمک بخواهد.
 
3-قرآن و نماز را به درستی بخواند .
 
4-با مسایل مربوط به سن تکلیف و تقلید آشنا شود .
 
اهداف اخلاقی:
 
1-نظم و انظباط را در خانه و مدرسه و اجتماع بداند .
 
2-نسبت به بزرگتر احترام گذاشته و به نظرات آنها احترام بگذراد .
 
3-درستکار و راستگو،باادب و شجاع باشد .
 
4-متانت پیشه کند و به دوستان خود در امور درسی کمک رساند .
 
اهداف آموزشی :
 
1-در مسابقات و المپیادهای علمی فعالیت داشته باشد.
 
2-نسبت به شناخت پدیده کنجکاو باشد ،مطالعه دقیق داشته باشد ،در تصمیم گیری
 
،خواندن ،نوشتن همکاری داشته باشد .
 
3-در بیان ،فکر کردن ،گفتن ،شنیدن مهارت کافی داشته باشد.
 
اهداف فرهنگی هنری:
 
1-در زمینه های هنری و فرهنگی از محیط اطراف و پدیده های خداوند الهام گیرد .
 
2-ذوق وخلاقیت هنری خود را در کلیه زمینه ها در امور آموزش نشان دهد.
 
3-به برگزاری مناسبت های مذهبی فرهنگی علاقه مند شود.
 
اهداف زیستی :
 
1-از قدرت بدنی و حواس پنجگانه خود به خوبی استفاده کند.
 
2-در حفظ مکان مدرسه کوشا باشد .
 
3-بهداشت فردی و اجنماعی را رعایت کند و در حفظ سلامتی خود و دیگران کوشا باشد.