معرفی مدیریت و کادر اداری دبستان 

 
 
مدیریت :خانم بوستانیان
 
معاون آموزشی :خانم کاظمی
 
معاون اجرایی:خانم مرادی