ساعت کلاسی دبستان غیر دولتی گل یاس :

 

 

ساعت کلاس

 زنگ اول

7:45 الی 8:25

زنگ دوم

8:35 الی 9:20

زنگ سوم

9:30 الی 10:15

زنگ چهارم

10:25 الی 11:10

زنگ پنجم

11:20 الی 12:05

زنگ ششم

12:15 الی 12:50

 

 

زنگ های تفریح :

 

 زنگ تفریح  اول

8:20 الی  8:35

زنگ تفریح  دوم

9:20 الی 9:30

زنگ تفریح  سوم

10:15 الی 10:25

زنگ تفریح  چهارم

11:10 الی 11:20

زنگ تفریح  پنجم

12:05الی 12:15