پیام مدیر  
 
راه های ارتیاطی 
 
 
بندر ماهشهر ،شهرک بعثت ؛میدان بسیج ،دبستان غیر دولتی گل یاس
 
    52421256
 
dabestan.goleyas
 
goleyas1258@gmail.com
 
 
کلیپ راهنمای پیش ثبت نام
 
 
 

 
 

آشنایی با دبستان گل یاس