پیام مدیر  
 
درج مطلب
 
راه های ارتیاطی 
 
 
  بندر ماهشهر ،شهرک بعثت ؛میدان     بسیج ،دبستان غیر دولتی گل یاس
 
راه های ارتباطی :
 
 
 
 مدیردبستان                 09163366539
 معاون آموزشی               09163514991
 معاون اجرایی              09166534651
 
dabestan.goleyas
 
goleyas1258@gmail.com
 
 
 

 
 

کلیک نمایید :

 
 

 
 
 
 
آشنایی با دبستان گل یاس